GISpunkt-Seminar CH-Standards

Aus Geoinformation HSR
Wechseln zu: Navigation, Suche

GISpunkt-Seminar "CH-Standards, CH-Daten, Metadaten und Suche"

Siehe GISpunkt HSR

Weblinks

Siehe GIS-Landschaft_Schweiz